WYDZIAŁ NAUK MEDYCZNYCH I NAUK O ZDROWIU

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

IV Edycja Legii Akademickiej

W roku akademickim 2020/2021 Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach po raz czwarty przystępuje do programu edukacji wojskowej studentów o nazwie Legia Akademicka. Program ten realizowany jest na podstawie zawartego 21 grudnia 2018 r. porozumienia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z Ministrem Obrony Narodowej. Do projektu może przystąpić student, który posiada obywatelstwo polskie. Program szkolenia zakłada szkolenie teoretyczne w Uczelni oraz szkolenie poligonowe. Odbywa się ono w okresie letnim w wybranych jednostkach wojskowych na terenie całego kraju. Jest to niepowtarzalna możliwość odbycia przeszkolenia wojskowego.

Od bieżącego roku akademickiego program obejmuje trzy moduły:

- podstawowy,
- podoficerski,
- oficerski.

Nowo utworzone MONPROFILOWE CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNEJ

Po pomyślnie zakończonej SESJI nabór osób chętnych do uczestnictwa w projekcie:

,,Centrum Symulacji Medycznej- szansą na podniesienie jakości kształcenia”

Rekrutacja zostanie poprzedzona spotkaniami informacyjno-promocyjnymi dla studentów.Terminy oraz godziny rekrutacji zostaną dostosowane do potrzeb grup docelowych. Pierwsze spotkanie informacyjne odbędzie się w formie on-line w styczniu.

Przewiduje się trzy nabory studentów na zajęcia w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej

Studenci kierunku pielęgniarstwo otrzymają wsparcie w postaci dodatkowych, ponadprogramowych zajęć z zakresu potrzeb epidemiologiczno-demograficznych, zajęć praktycznych w Oddziale Psychiatrycznym, warsztatów ,,Zrozumieć Starość” oraz zajęć w ramach nowo utworzonego Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej. Nabyte umiejętnościpozwolą podnieść studentom pielęgniarstwa kompetencje zawodowe oraz podnieść ich wartość na rynku pracy.

Studenci kierunku pielęgniarstwo w utworzonym Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej będą mogli uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w warunkach symulacyjnych w pracowniach dydaktycznych wyposażonych w nowoczesne symulatory niskiej i wysokiej wierności oraz sprzęt techniczny umożliwiający nagrywanie zarówno obrazu jak i dźwięku, co posłuży do analizy zajęć (debriefingu). Studenci będą mieli jednocześnie stworzone warunki do treningu umiejętności z zakresu ALS/BLS.

Dokładny termin spotkania zostanie podany w styczniu na stronie Głównej Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu

Rekrutacja studentów kirunku pielęgniarstwo pierwszego stopnia do MCSM

Szanowni Studentki i Studenci Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu
W trosce o zdrowie Państwa, jak Państwa bliskich władze Uczelni zdecydowały o prowadzeniu większości zajęć w formie „online”.

Taka forma nauczania wiąże się z wieloma ograniczeniami, tak w sferze zdobywania wiedzy merytorycznej jak i rozwoju społecznego.
Grupą najbardziej dotkniętą takim trybem nauczania są studenci pierwszych i ostatnich lat studiów.
Aktualna sytuacja epidemiczna w Polsce i na świecie nie pozwala na przewidywanie czasu utrzymywania się takiego stanu. Informacje publikowane w mediach o dużej i wzrastającej liczbie zgonów z powodu COVID 19 uzasadniają potrzebę utrzymania wprowadzonych na Uniwersytecie ograniczeń.
Tym niemniej pragnę Państwa zapewnić, iż władze uczelni, jak i wszyscy nauczyciele akademiccy są świadomi niedoskonałości takiej metody nauczania i chcieliby jak najszybszego powrotu do wcześniejszego trybu prowadzenia zajęć.
Jednocześnie apeluję o słuchanie i czytanie wiadomości publikowanych w mediach z rozwagą i zrozumieniem oraz adekwatne selekcjonowanie informacji.
Pamiętajmy, że 80% ludzi, którzy zarazili się wirusem SARS Cov 2 przechodzi chorobę COVID 19 bezobjawowo lub lekko (objawy grypopodobne).

Z pozostałych 20%, około 6% może mieć ciężki przebieg choroby, wymagający wymuszonej wentylacji płuc. To jest grupa ludzi, która musi zetknąć się z polskim systemem opieki zdrowotnej, dobijającym w chwili obecnej do granic swojej wydolności.

W związku z tym róbmy wszystko, aby nie doprowadzić do drastycznego wzrostu liczby zachorowań w krótkim przedziale czasu.

Co możemy zrobić?

Prowadźmy higieniczny tryb życia

 • Dbajmy o kondycję fizyczną
 • Przestrzegajmy prawidłowo zbilansowanej diety
 • Unikajmy używek (papierosy, alkohol)
 • Przestrzegajmy zasad rekomendowanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego, m.in. dotyczących dystansu społecznego

Celem naszych działań jest obniżenie zachorowalności, a tym samym poprawa dostępu ciężko chorych do specjalistycznej opieki medycznej, w ich przypadku często ratującej im życie.

W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości i niejasności pozostaję do Państwa dyspozycji.

Z poważaniem
Dr hab. n. med. Jakub Radziszewski, profesor uczelni
Dziekan Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu
Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

4 października 2020 roku podczas dorocznego Kongresu Amerykańskiej Akademii Chirurgów w Chicago, odbyła się uroczystość zaprzysiężenia nowych członków tej organizacji. W tym roku do tego zacnego grona został przyjęty dr hab. n. med. Kryspin Mitura, profesor uczelni z Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. W dotychczasowej przeszło stuletniej historii stowarzyszenia do tej prestiżowej organizacji przyjęto zaledwie czterech chirurgów z Polski.

Amerykańska Akademia Chirurgów (The American College of Surgeons – ACS) stanowi naukowo-edukacyjne stowarzyszenie chirurgów. Organizacja została założona w 1913 roku w Stanach Zjednoczonych, w celu poprawy jakości opieki nad pacjentami chirurgicznymi w oparciu o najwyższe standardy. W statucie stowarzyszenia stwierdzono, że przyjęcie w poczet ACS oznacza, że w rygorystycznej i szczegółowej ewaluacji osiągnięć chirurga potwierdzono, że wykształcenie, wyszkolenie, kwalifikacje zawodowe, kompetencja chirurgiczna i etyka zachowania spełnia najwyższe standardy. Cała procedura weryfikacji umiejętności i doświadczenia kandydata jest długotrwałym procesem, zajmuje zazwyczaj kilkanaście miesięcy i poprzedzona jest koniecznością uzyskania listów polecających od zasłużonych członków Akademii oraz licznymi audytami kwalifikacyjnymi.


Nasza oferta studiów

Lekarski

Dziekan Jakub Radziszewszki w trakcie operacji

Po uzyskaniu dyplomu i odbyciu stażu podyplomowego oraz zdaniu Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK) absolwent kierunku lekarskiego może podjąć zatrudnienie w publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych, instytutach naukowo-badawczych oraz instytucjach zajmujących się pośrednictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej.

Ratownictwo medyczne

Dwaj ratownicy medyczni wewnątrz karetki

Absolwent jest przygotowany do pracy w:

 • jednostkach Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego (zespołach ratownictwa medycznego, szpitalnych oddziałach ratunkowych, lotniczym pogotowiu ratunkowym);
 • jednostkach współpracujących z Systemem PRM (straży pożarnej, WOPR, TOPR, GOPR itp.),
 • Centrach Powiadamiania Ratunkowego,
 • jednostkach ratownictwa specjalistycznego,
 • podmiotach leczniczych,
 • prywatnych firmach medycznych,
 • firmach i instytucjach szkoleniowych,
 • zespołach zarządzania kryzysowego,
 • jednostkach mundurowych.

Pielęgniarstwo
Na sali operacyjnej podczas operacji pielęgniarka trzyma kroplówkę

Absolwent kierunku pielęgniarstwo to osoba praktycznie przygotowana do wykonywania zawodu, może być zatrudniony na stanowisku pielęgniarki między innymi w publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych:   szpitalach, poradniach, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, zakładach opiekuńczo-leczniczych, placówkach nauczania i wychowania, ośrodkach opieki paliatywnej/hospicyjnej, sanatoriach, podstawowej opieki zdrowotnej, a także świadczyć opiekę w domu pacjenta oraz w zespole lekarza rodzinnego,  żłobkach i domach pomocy społecznej.

Dietetyka

Stół a na nim kilka talerzy i półmisków ze zdrową żywnością

Absolwent jest przygotowany do pracy w:

 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, poradniach dietetycznych, zakładach żywienia zbiorowego i zakładach dostarczających pożywienie do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia (catering),
 • organizacjach konsumenckich,
 • placówkach sportowych i odnowy biologicznej (w zależności od rodzaju dodatkowych kwalifikacji),
 • w szkolnictwie - po uzyskaniu dodatkowych kwalifikacji z zakresu przygotowania pedagogicznego
 • w laboratoriach oceny jakości żywności
 • ponadto będzie przygotowany do współpracy z firmami produkującymi dietetyczne środki spożywcze i preparaty do leczenia żywieniowego oraz współpracy z lekarzem w zakresie leczenia wymagającego odpowiedniego postępowania dietetycznego.

Kosmetologia

 kosmetologia

 Absolwent po uzyskaniu dyplomu będzie przygotowany do:

 • pracy w gabinetach kosmetycznych o pełnym zakresie świadczonych usług oraz współpracy z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo,
 • zorganizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego,
 • pełnienia funkcji edukacyjnej w podstawowym zakresie, mającej na celu promowanie zdrowego stylu życia i dbałości o pielęgnację ciała i urody,
 • planowania rodzaju zabiegu kosmetycznego i zastosowania kosmetyku zgodnie z rozpoznaniem  i przeznaczeniem kosmetyku,
 • poprawnego wykonania zabiegów kosmetycznych, pielęgnacyjnych i upiększających z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań,
 • odczytu składu kosmetyku i ustalenia jego zastosowania,
 • działania i oceny wskazań i przeciwwskazań do wykonywanych przez lekarza zabiegów laseroterapii, mezoterapii, wstrzyknięć kwasu hialuronowego, kolagenu, botoksu,
 • podjęcia działań w zakresie powstrzymywania procesów starzenia skóry,
 • podnoszenia swoich kwalifikacji i doskonalenia zawodowego,
 • wykonywania zawodu zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

Turystyka i rekreacja

Wędrujący turysta z plecakiem na górskiej ścieżce

Stale rozwijająca się branża turystyczna potrzebuje wysoko wykwalifikowanej kadry, która będzie potrafiła w sposób kompleksowy zająć się zorganizowaniem wyjazdu, od zamówienia autokaru począwszy na opiece rezydenta kończąc. Studenci kierunku TURYSTYKA I REKREACJA zyskują wszechstronne przygotowanie do wykonywania zawodu organizatora turystyki i rekreacji, samodzielnego planowania imprez turystycznych
i animacji wolnego czasu. Zyskują szerokie perspektywy zawodowe. Mogą podjąć zatrudnienie w:

 1. przedsiębiorstwach turystycznych
 2. ośrodkach wypoczynkowych
 3. gospodarstwach agroturystycznych

Jeżeli lubisz ruch, łatwo nawiązujesz kontakty i interesujesz się organizacją czasu wolnego dla dzieci i dorosłych wybierz kierunek TURYSTYKA I REKREACJA.