WYDZIAŁ NAUK MEDYCZNYCH I NAUK O ZDROWIU

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

Dnia 13.09 br. w Warszawie odbyła się Konferencja „Edukacja żywieniowa w szkołach podstawowych – doświadczenia i wyzwania” realizowana w ramach zadania
„Przeprowadzenie badań naukowych z zakresu żywienia dzieci i młodzieży oraz opracowanie i wdrożenie programu edukacji żywieniowej uczniów klas I-VI szkół podstawowych.
Junior–Edu-Żywienie (JEŻ)”, finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki.

20220913 140106

W konferencji wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa
Zdrowia, Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH, organizacji samorządowych, placówek oświatowych i naukowych oraz producentów żywności. Do Rady Programowej
konferencji została zaproszona dr hab. Katarzyna Antosik prof. uczelni. W konferencji uczestniczyły także mgr Katarzyna Kurowska, mgr Milena Kobylińska oraz mgr Agnieszka Decyk. Podczas konferencji omówiono problemy żywieniowe dzieci i młodzieży szkolnej, propozycje organizacji żywienia w placówkach szkolnych, znaczenie relacji uczelnia – szkoła w kształtowaniu edukacji żywieniowej uczniów przedstawiono założenia, cele oraz wyzwania związane z realizacją ww. zadania, którego wykonawcą jest SGGW, Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka (INoŻCz) przy współpracy z Narodowym Instytutem Zdrowia
Publicznego PZH – Państwowym Instytutem Badawczym (NIZP PZH-PIB). Do głównychdziałań projektu należą:
1. Badanie stanu wiedzy i świadomości żywieniowej dzieci szkół podstawowych, ich rodziców/opiekunów oraz nauczycieli oraz ocena stanu odżywienia dzieci, na podstawie pomiarów antropometrycznych i analizy składu ciała.
2. Ocena organizacji żywienia dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, a na tej podstawie opracowanie modelowych rozwiązań w tym zakresie.
3. Opracowanie i wdrożenie wieloaspektowego programu edukacji żywieniowej dla uczniów szkół podstawowych.
4. Szkolenie nauczycieli w zakresie wdrożenia programu edukacji żywieniowej.
5. Przygotowanie infrastruktury kształcenia praktycznego uczniów i nauczycieli oraz wsparcie szkoleń praktycznych.
Miło nam poinformować, że do wykonania zadania, za które odpowiada Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, zostali zaproszeni ww. pracownicy Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu reprezentujący dyscyplinę technologia żywności i
żywienia, a koordynatorem ze strony uczelni została Pani dr hab. Katarzyna Antosik prof. uczelni.

konferencja


Nasza oferta studiów

Lekarski

Dziekan Jakub Radziszewszki w trakcie operacji

Po uzyskaniu dyplomu i odbyciu stażu podyplomowego oraz zdaniu Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK) absolwent kierunku lekarskiego może podjąć zatrudnienie w publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych, instytutach naukowo-badawczych oraz instytucjach zajmujących się pośrednictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej.

Ratownictwo medyczne

Dwaj ratownicy medyczni wewnątrz karetki

Absolwent jest przygotowany do pracy w:

 • jednostkach Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego (zespołach ratownictwa medycznego, szpitalnych oddziałach ratunkowych, lotniczym pogotowiu ratunkowym);
 • jednostkach współpracujących z Systemem PRM (straży pożarnej, WOPR, TOPR, GOPR itp.),
 • Centrach Powiadamiania Ratunkowego,
 • jednostkach ratownictwa specjalistycznego,
 • podmiotach leczniczych,
 • prywatnych firmach medycznych,
 • firmach i instytucjach szkoleniowych,
 • zespołach zarządzania kryzysowego,
 • jednostkach mundurowych.

Pielęgniarstwo
Na sali operacyjnej podczas operacji pielęgniarka trzyma kroplówkę

Absolwent kierunku pielęgniarstwo to osoba praktycznie przygotowana do wykonywania zawodu, może być zatrudniony na stanowisku pielęgniarki między innymi w publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych:   szpitalach, poradniach, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, zakładach opiekuńczo-leczniczych, placówkach nauczania i wychowania, ośrodkach opieki paliatywnej/hospicyjnej, sanatoriach, podstawowej opieki zdrowotnej, a także świadczyć opiekę w domu pacjenta oraz w zespole lekarza rodzinnego,  żłobkach i domach pomocy społecznej.

Dietetyka

Stół a na nim kilka talerzy i półmisków ze zdrową żywnością

Absolwent jest przygotowany do pracy w:

 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, poradniach dietetycznych, zakładach żywienia zbiorowego i zakładach dostarczających pożywienie do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia (catering),
 • organizacjach konsumenckich,
 • placówkach sportowych i odnowy biologicznej (w zależności od rodzaju dodatkowych kwalifikacji),
 • w szkolnictwie - po uzyskaniu dodatkowych kwalifikacji z zakresu przygotowania pedagogicznego
 • w laboratoriach oceny jakości żywności
 • ponadto będzie przygotowany do współpracy z firmami produkującymi dietetyczne środki spożywcze i preparaty do leczenia żywieniowego oraz współpracy z lekarzem w zakresie leczenia wymagającego odpowiedniego postępowania dietetycznego.

Kosmetologia

 kosmetologia

 Absolwent po uzyskaniu dyplomu będzie przygotowany do:

 • pracy w gabinetach kosmetycznych o pełnym zakresie świadczonych usług oraz współpracy z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo,
 • zorganizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego,
 • pełnienia funkcji edukacyjnej w podstawowym zakresie, mającej na celu promowanie zdrowego stylu życia i dbałości o pielęgnację ciała i urody,
 • planowania rodzaju zabiegu kosmetycznego i zastosowania kosmetyku zgodnie z rozpoznaniem  i przeznaczeniem kosmetyku,
 • poprawnego wykonania zabiegów kosmetycznych, pielęgnacyjnych i upiększających z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań,
 • odczytu składu kosmetyku i ustalenia jego zastosowania,
 • działania i oceny wskazań i przeciwwskazań do wykonywanych przez lekarza zabiegów laseroterapii, mezoterapii, wstrzyknięć kwasu hialuronowego, kolagenu, botoksu,
 • podjęcia działań w zakresie powstrzymywania procesów starzenia skóry,
 • podnoszenia swoich kwalifikacji i doskonalenia zawodowego,
 • wykonywania zawodu zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

Turystyka i rekreacja

Wędrujący turysta z plecakiem na górskiej ścieżce

Stale rozwijająca się branża turystyczna potrzebuje wysoko wykwalifikowanej kadry, która będzie potrafiła w sposób kompleksowy zająć się zorganizowaniem wyjazdu, od zamówienia autokaru począwszy na opiece rezydenta kończąc. Studenci kierunku TURYSTYKA I REKREACJA zyskują wszechstronne przygotowanie do wykonywania zawodu organizatora turystyki i rekreacji, samodzielnego planowania imprez turystycznych
i animacji wolnego czasu. Zyskują szerokie perspektywy zawodowe. Mogą podjąć zatrudnienie w:

 1. przedsiębiorstwach turystycznych
 2. ośrodkach wypoczynkowych
 3. gospodarstwach agroturystycznych

Jeżeli lubisz ruch, łatwo nawiązujesz kontakty i interesujesz się organizacją czasu wolnego dla dzieci i dorosłych wybierz kierunek TURYSTYKA I REKREACJA.